Op weg naar het nieuwe SCOPE strategisch beleidsplan

Vlak voor de zomervakantie werd het nieuwe strategisch beleidsplan van SCOPE afgerond. Het beleidsplan schetst de hoofdlijnen van het beleid waaraan de scholengroep de komende jaren wil werken. SCOPE wil dat elke leerling als goed burger voldoende handvatten meekrijgt om zijn/haar plek in de multiculturele maatschappij te vinden en daarin goede keuzes te maken. SCOPE wil zich ervoor inzetten dat het onderwijs een bijdrage levert aan het realiseren van een menswaardige samenleving.

“Dat vraagt om keuzes”, verklaart Geert Jan Scholte, bestuurslid namens de stuurgroep beleidsplan SCOPE, “en met het oog op die keuzes is het beleidsplan opgesteld”. Wat de stuurgroep voor ogen staat, is een document dat richting geeft en inspiratie biedt voor beleid en activiteiten in de komende jaren, én een kapstok is voor ideeën en plannen die ook in de scholen leven. 

COA

We zijn allemaal eigenaar
Het traject naar een ‘reisgids’ van SCOPE voor de komende jaren bestond uit een aantal bijeenkomsten en werd begeleid door Verus, de koepelorganisatie voor katholiek en christelijk onderwijs. Het nieuwe beleidsplan is het resultaat van een bijzonder proces. Geert Jan: “Het nieuwe strategisch beleidsplan moet verbinden, inspireren en richtinggevend zijn voor mensen binnen het onderwijs. Hoe kunnen we verleden, heden en toekomst verbinden op een manier die bij ons past? Om antwoorden te vinden, moeten we buiten de bestaande structuren en gevestigde belangen durven te denken. Het vergroten van betrokkenheid en het versterken van het gevoel van (mede)eigenaarschap behoren tot de centrale doelstellingen van SCOPE scholengroep. De titel van het plan is ook niet voor niets Wij zijn allemaal eigenaar.”

“Bij de start van het proces wisten we niet precies waar we zouden uitkomen. Het kostte ons best moeite om de sturing los te laten”, verklaart Geert Jan. “We zijn verrast door de mate van betrokkenheid en de inzet van zo velen. We zijn verrast dat er ondanks grote verschillen zoveel overeenstemming is over de keuzes voor de komende jaren. Het meest verrast zijn we misschien wel dat onze verschillen allerminst een belemmering vormen. Ze blijken juist een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het plan.”

Antwoorden vinden
In september 2015 ging SCOPE de dialoog aan met diverse mensen van binnen en buiten de organisatie over het vormgeven van een nieuw strategisch beleidsplan. Door middel van de werkwijze ‘Wereld Café’ werd er gepraat over zaken als de identiteit en kernwaarden van de scholen, om antwoorden te vinden op de vraag hoe je een omgeving kunt creëren waarin kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

COA

Een groep deelnemers, waaronder ouders, leerkrachten, docenten en bestuurders, ging met elkaar in gesprek. Zo’n 80 personen hadden zich aangemeld om via deze originele methodiek kennis te delen en elkaar aan te vullen over hoe SCOPE over tien jaar nog steeds goed onderwijs kan bieden.

Brug naar de praktijk
Uit de rijke oogst van het Wereld Café heeft een groep van twaalf collega’s uit alle geledingen zich verder verdiept. Hieruit zijn door de stuurgroep zes rode draden samengevat. In december werden de ‘rode draden’ uit deze oogst uitgewerkt tot bouwstenen voor richtinggevende uitspraken voor de komende jaren.  

In maart 2016 werd er tijdens een studiedag van bestuur, directie en management een vervolgstap gezet. De aanpak op weg naar het nieuwe strategisch beleidsplan is het uitbouwen en verder ontwikkelen van wat er al in huis is aan kennis en mankracht, met het doel om te beantwoorden welk perspectief we onze leerlingen bieden en waarom we dat doen. Vervolgens zijn de volgende zes rode draden opgesteld om deze te kunnen vertalen naar de praktijk.

1. Optimaal vormgeven aan doorlopende leerlijnen
Het bestaansrecht van SCOPE is de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op hun eigen ‘leerloopbaan’, zo min mogelijk gehinderd door muren tussen klassen, groepen, gebouwen en scholen.

2. Het verschil vieren: iedereen doet ertoe in zijn/haar eigenheid
Diversiteit is de kracht van een grote organisatie als SCOPE, met zoveel onderwijsvormen onder één dak. We doen er allemaal toe, we zijn van betekenis voor elkaar en de organisatie.

3. We delen met en leren van elkaar – versterking van de lerende organisatie 
In een grote en diverse organisatie is veel verschillende expertise, denkkracht en creativiteit voorhanden. Bij SCOPE willen we kennis, ervaring en goede voorbeelden met elkaar delen. De organisatie biedt daar de faciliteiten voor.

4. Persoonlijk leiderschap
Dit vraagt om verantwoordelijkheid en besef van eigenaarschap. Of je nu leerkracht, ICT-adviseur of directeur bent; vanuit persoonlijk leiderschap neem je verantwoordelijkheid, krijg je verantwoordelijkheid en leg je verantwoording af. 

5. De blik naar buiten – versterking van ons netwerk ten dienste van goed onderwijs
Dat we uitgaan van onze kracht, betekent dat we die laten zien. We weten wat we willen betekenen voor leerlingen, ouders en de buurt, en stralen dat uit. We zoeken intensief samenwerking met maatschappelijke partners ten dienste van goed onderwijs aan onze leerlingen.

6. De christelijke inspiratie blijven voeden
SCOPE is een geïnspireerde gemeenschap waarin alle medewerkers met elkaar en met leerlingen en ouders delen wat hen inspireert om te werken aan goed onderwijs. Te midden van alle diversiteit verhouden alle medewerkers zich tot de christelijke traditie als voornaamste inspiratiebron van ons onderwijs.

COA


Uitbouwen en versterken

De zes rode draden en kernwaarden zijn essentieel voor SCOPE. “Door het formuleren van deze rode draden zien we dat SCOPE ook in de toekomst staat waar ze voor staat en dat iedere werknemer er binnen de organisatie toe doet en zijn inbreng heeft”, laat Geert Jan weten. “Uit de oogst van de tafelgesprekken kwam vooral de wens naar voren om nog meer te worden wie we – als mensen en scholen van SCOPE – al zijn. Er staat een sterke christelijke organisatie, die als primair doel ‘onderwijs geven’ heeft. Daarnaast willen we nog meer werk maken van onze ambities. Het gaat vooral om het uitbouwen en versterken van wat al in gang is gezet.”

Na de zomervakantie zal het proces verdergaan. We geven aan elke school, sector en ondersteunende dienst de opdracht mee om continue te werken aan deze doelen en aan elkaar te vertellen wat jij hebt gedaan met de rode draden. “De reis van SCOPE was al bezig en eindigt niet”.

Colofon

Redactie

PR & Communicatie:
Linda Oppelaar
Jolanda van Beelen

Fotografie

PR & Communicatie
Pieter Wagenaar

Tips voor de redactie?

prcom@scopescholen.nl
www.scopescholen.nl